Library
ติดต่อ iLab.work
ที่อยู่ในการติดต่อ iLab.work
Íѻഷ ( 20 กุมภาพันธ์ 2554 ) , áÊ´§ (11,127) ,
-

iLab.work by FarmKaset.ORG

ที่อยู่ห้องแลป สำหรับส่งตัวอย่างดิน หรือส่งตัวอย่างปุุ๋ยกรุณาส่งตามที่อยู่นี้
ห้องปฏิบัติการ อัยย์แลป (iLab)
เลขที่ 94/1 ม.8 ต.ตระคร้ำเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
FarmKaset Limited Partnership

ส่งเอกสารถึงเราใช้ที่อยู่นี้
FK Park 262 หมู่ 8 ต.โนนโพธิ์
อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

ติดต่อฝ่ายการตลาด
โทร: 090-592-8614
e-mail: [email protected]

ติดต่อฝ่ายไอที
e-mail: [email protected]
ฟาร์มเกษตร อุบลราชธานี
ส่งเอกสารถึงเรา กรุณาใช้ที่อยู่อำนาจเจริญ
ภายในสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์
สำนักงานอธิการบดีชั้น 3
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
85 ถนนสถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค
อ.วารินชำราบ  จ.อุบลราชธานี 34190¢éÍÁÙŹÕé ¾ÔÁ¾ì¨Ò¡ www.iLab.Asia µÒÁ URL ´éÒ¹ÅèÒ§
http://www.ilab.asia/ilab/iLab_library.aspx?content=00420