Library
ห้องสมุดอัยย์แลป
ห้องสมุดอัยย์แลป เป็นชั้นวางหนังสือ และ Datasheet แบบออนไลน์ ซึ่งให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับดิน การวิเคราะห์ดิน และปุ๋ย
Íѻഷ ( 11 กุมภาพันธ์ 2554 ) , áÊ´§ (52,533) ,
ห้องสมุดอัยย์แลป

iLab.Asia รวบรวมข้อมูลดาต้าชีส หรือเอกสารจำเพาะต่างๆ ที่เป็นความรู้เกี่ยวกับดิน และการตรวจวิเคราะห์ค่าต่างๆ ซึ่งปัจจุบัน iLab เองสามารถตรวจวิเคราะห์ดินและปุ๋ย ได้ค่ามาตฐานสากลที่จำเป็นรวม 18 ค่า

ซึ่งประกอบด้วย
1 pH: ความเป็นกรด - ด่าง
2 OM: อินทรียวัตถุ
3 EC: ค่าการนำไฟฟ้า
4 Texture: เนื้อดิน
5 Avail.P: ฟอสฟอรัส
6 Exch.K: โปแทสเซียม
7 LR: ความต้องการปูน
8 Exch.Ca: แคลเซียม
9 Exch-Na: โซเดียม
10 Avail.Mg: แมกนีเซียม
11 Extr.S: กำมะถัน
12 Total-N: ไนโตรเจน / รอผลตรวจ
13 CEC: ความจุในการแลกเปลี่ยน แคตไอออน
14 Moisture: ความชื้น
15 GI: การย่อยสลายสมบูรณ์
16 ปริมาณหิน และกรวด
17 ขนาดของปุ๋ย
18 C/N Ratio: อัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน

นอกจากค่ามาตฐาน ที่ iLab วิเคราะห์ได้แล้ว ห้องสมุดอัยย์แลป ยังเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ต่างๆเกี่ยวกับดิน เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้ค้นคว้าศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้ว บุคคลต่างๆที่อยู่ในวงการเกษตรกรรม ได้ค้นคว้า หาความรู้เพื่อปรับปรุงดิน ในการเพาะปลูก เพื่อส่งเสริมให้ เกษตรกรไทย มีความสามารถในการเพิ่มผลผลิตต่อไร่ ได้มากยิ่งขึ้น

ทุกท่านสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ของ iLab.Asia ได้จาก ชั้นวางหนังสือ iLab.Asia ที่ปรากฎอยู่ทางด้านขวามือ ค่อนข้างไปทางด้านบน หน้าหน้าเว็บไซต์แห่งนี้ ทาง iLab.Asia จะคอยปรับปรุงข้อมูลที่เป็นความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อทุกท่านในวงการเกษตร ให้มากขึ้น เพื่อประโยชน์ในภาพรวมในการพัฒนาการเกษตรของไทย

à¢Õ¹â´Â : FarmKaset.ORG

¢éÍÁÙŹÕé ¾ÔÁ¾ì¨Ò¡ www.iLab.Asia µÒÁ URL ´éÒ¹ÅèÒ§
http://www.ilab.asia/ilab/iLab_library.aspx?content=00410